Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

   Кафедра була заснована у 1953 році як сектор кафедри методики фізики, керівником якого був призначений доцент Кіраковський М. Ф. З цього часу розпочалася постійна реорганізація навчальних майстерень, створення нових кабінетів та лабораторій. У 1959 р. спеціальною постановою Міністерства освіти УРСР кафедра загальнотехнічних дисциплін була затверджена як окремий підрозділ педагогічного інституту.
   За час існування кафедри

її очолювали: доцент Кіраковський М. Ф. з 1958 по 1960 р., професор Степенко В. П. з 1960 по 1978 р., доцент Пивоваров Л. О. був виконуючий обов’язки зав. кафедри з 1962 по 1964 р., доцент Юрченко О. С. з 1978 по 1988 р., доцент Трегуб І. Г. з 1988 по 1992 р., професор Корець М. С. з 1992 р. по 2015 р., професор Сидорчук Л. А. з 2015 по 2018 р., а з 2018 року кафедру очолює професор Шевченко В. В.
   Степенко В. П. прийшов до інституту з виробництва, будучи до цього головним інженером Київського депо залізничного транспорту. Він був вченим-практиком у галузі зварювання металів, співпрацював з Б. Є. Патоном, за цією ж тематикою захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня – кандидата технічних наук.
  Працюючи на посаді завідувача кафедри, дуже багато уваги надавав технічному оснащенню лабораторій, продуктивній праці студентів у навчальних майстернях. Водночас він був автором трьох навчальних посібників з технології обробки металів. Видатний педагог щедро ділився своїми знаннями, досвідом з молоддю, виховавши багатьох педагогів, які і сьогодні продовжують його справу на факультеті. Серед них І. Г. Трегуб, М. С. Корець, Г. С. Зікій, Л. М. Олексюк-Казо та інші. Кіраковський М. Ф. був співавтором перших навчальних посібників для майбутніх учителів трудового навчання, підготовлених українською мовою, а саме: “Загальна теплотехніка та теплові двигуни”. – К.: Вища школа, 1977; “Енергетика” – К.: Вища школа, 1969.
   З 1956 р. по 1958 р. для успішного виконання нових навчальних планів і програм проходила повна модернізація навчальних майстерень, які були укомплектовані металообробними верстатами, слюсарними верстаками і необхідним устаткуванням та інструментом на 15 робочих місць. Вагомий вклад у становлення автокласу та лабораторії сільськогосподарських машин вніс доцент Дзюба П. Я., який одночасно підготував у співавторстві навчальний посібник з матеріально-технічної бази автомобілів та тракторів.
   У відповідності до змін спеціалізації підготовки фахівців в 1963 та 1975 роках проводилась реорганізація навчальних кабінетів та лабораторій. За цей час на кафедрі оновлені, створені та оснащені навчальні приміщення, створені нові лабораторії опору матеріалів і деталей машин, теорії механізмів і машин, загальної теплотехніки і гідравліки, автокабінет і лабораторія автотракторної справи, лабораторія різання металів, методики трудового навчання й електричних машин. Лабораторію електротехніки та електричних машин створили доценти Лабець К. С. та Козін В. О. У відповідності до запровадженої спеціалізації “Обробка матеріалів різанням” були створені лабораторії стандартизації, обробки металів різанням, у створенні яких багато зусиль доклав доцент Мойсеєнко О. І. Він на базі цих лабораторій організував науково-дослідну лабораторію, де проводив дослідження, виконував технічні завдання державних замовлень і підготував до захисту дисертацію на здобуття доктора технічних наук.
   З 1970 року для студентів окрім педагогічної практики було передбачено проходження ще двох технологічних практик: одну на металообробному, а іншу на деревообробному виробництві, після завершення яких та державної атестації комісією їм присвоювали кваліфікацію двох робітничих професій.
   Окрім навчального процесу викладачі кафедри проводили серйозну наукову роботу та виконували держбюджетні теми. Так, з 1971 року була започаткована наукова тематика з матеріалознавства в галузі порошкової металургії (науковий керівник проекту – доц. Юрченко О. С.), а з 1982 року розпочаті широкомасштабні наукові дослідження з фізики та технології напівпровідникових матеріалів (науковий керівник проекту – доц. Корець М. С.).
   Період з 1977 по 1978 р. характеризується кількісними і якісними змінами матеріально-технічної бази кафедри та складу викладачів, співробітників. У 1977 р. на кафедрі працювали 17 досвідчених викладачів, а після розподілу і утворення на її базі ще однієї кафедри трудового навчання і креслення на кафедрі залишилося працювати 7 доцентів, 3 старші викладачі, 2 асистенти.
   У 80-х роках минулого століття кафедра була опорною для всіх вищих педагогічних закладів освіти України, в яких здійснювалася підготовка вчителів трудового навчання їх професійного навчання.
   З 1991 року у зв’язку із запровадженням нових спеціалізацій в лабораторіях кафедри проведена суттєва реконструкція, оновлене лабораторне обладнання, до навчального процесу розпочали запроваджувати більш сучасні технічні засоби, комп’ютерну техніку.
   У 1995 року розпочата масштабна робота по створенню нових навчальних програм у відповідності до умов реформування системи вищої педагогічної освіти за ступеневою моделлю. Водночас з ініціативи та під керівництвом завідувача кафедри Корця М. С. започаткована робота з підготовки вчителів технологій виробництва. Були створені якісно нові навчальні плани, розроблені навчальні програми з таких інтегрованих курсів, як технічна механіка, машинознавство, технічна творчість та інші, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України для студентів вищих педагогічних закладів.
    На кафедрі функціонують такі структурні підрозділи:
- лабораторія матеріалознавства;
- лабораторія технічної механіки (опору матеріалів, деталей машин);
- лабораторія фізики та хімії;
- кабінет охорони праці;
- лабораторія технічної творчості;
     Ці лабораторії оснащені сучасним навчальним обладнанням, інструментами, науково-методичною літературою, технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою.
    Відповідно до Наказу №332 від 04.09.2018 р. кафедра змінила свою назву на Кафедра загальнотехнічних дисциплін та Охорони праці, яку очолив колишній випускник, а нині професор, кандидат педагогічних наук Шевченко В. В.
   Проведено акредитацію нової спеціальності 015 Професійна освіта. Охорона праці освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» ліцензування якої ще розпочала проф. Сидорчук Л. А. колишній завідувач кафедри у 2018 році. В цей же рік збуло здійснено перший набір студентів на денну та заочну форми навчання.
    На кафедрі в даний час працює 12 викладачів, всі мають наукові ступені: 2 докторів наук, 10 кандидатів наук, 10 викладачів мають вчені звання: 3 – професора, 7 – доцентів.
   На кафедрі є аспірантура та докторантура за спеціальностями: 13.00.04. - Теорія та методика професійної освіти. 13.00.02. - Теорія і методика навчання технологій; 13.00.02. - Теорія і методика навчання (технічні дисципліни).
   В 2019 році спільно із кафедрою Екології факультету Природничо – географічної освіти та екології розроблено та відкрито нову освітньо – професійну програму підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр «Екологічна безпека: низьковуглецеві технології».
   Кафедра загальнотехнічних дисциплін та Охорони праці є структурним підрозділом Інженерно - педагогічного факультету, що забезпечує викладання дисциплін природничо - наукової (фундаментальної), а також дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців.

   

Вони творили історію кафедри

Вони творили історію кафедри

Степенко Василь Петрович

Степенко
Василь
Петрович

(1910-1980)

Касперський Анатолій Володимирович

Касперський
Анатолій
Володимирович

(1941-2020)

Зікій Григорій Савелійович

Зкій
Григорій
Савелійович

(1952-2020)

   
   
© NPUROUNDER