Сертифікати  

   
Курси, вебінари, олімпіади. Портал «Всеосвіта».
   

Навчально-наукова лабораторія

«Готельно-ресторанної справи та харчових технологій»


Навчально - наукова лабораторія готельно - ресторанної справи та харчових технологій є структурним навчально - науковим підрозділом кафедри Інженерії та технологій виробництва факультету Технологій та дизайну Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Метою діяльності Лабораторії є:

  • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти у сфері готельно-ресторанної справи та харчових технологій;
  • – проведення наукових досліджень з актуальних питань у готельно-ресторанному господарстві та харчовій галузі та впровадження їх у освітній процес в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;
  • – розроблення дидактичних, науково - методичних матеріалів відповідно до актуальних та перспективних напрямків навчальних та наукових робіт студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів Університету.

hotel

hotel01

Restoran01

restoran02

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

Навчально-наукова лабораторія є структурним підрозділом кафедри інженерії та технологій виробництва, основними функціями якої є планування, організація і контроль за проведенням наукових досліджень з проблем безпеки людини у життєвому та виробничому середовищі. Вона створена з метою залучення здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників університету до розробки фундаментальних та прикладних проблем в галузі безпеки людини.

У своїй діяльності навчально-наукова лабораторія керується чинними нормативно-правовими актами України в галузі освіти та науки, Статутом університету, наказами ректора, розпорядженнями проректорів, рішеннями Вченої ради університету та Положенням про навчально-наукову лабораторію.

Навчально-наукова лабораторія забезпечена науково-дослідним обладнанням, апаратурою та навчально-методичними і наочними посібниками для проведення наукових та навчальних досліджень.

У навчально-науковій лабораторії проводяться наукові дослідження за напрямками:

  • санітарія приміщень – дослідження комфортності мікроклімату, якості освітлення робочої зони, шумового забруднення, опромінення іонізаційного, електромагнітного та світлового спектру;
  • моделювання розвитку надзвичайних ситуацій – дослідження на основі ризик-орієнтованого підходу побудови логічно-ймовірнісних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій.
  • моніторинг довкілля – дослідження показників якості повітря, радіаційного фону та ступеню радіоактивного забруднення;
  • інженерні системи життєзабезпечення – дослідження будови, принципи роботи та якісних характеристик інженерних систем життєзабзепечення;
  • оцінка захищеності людини від впливу енергоситем – безпечність електричних мереж, контроль величини опору ізоляційних матеріалів, функціональні параметри та дієвість систем колективного та індивідуального захисту людини від ураження електричним струмом;
  • психофізіологічне тестування – дослідження швидкості простих та складних сенсорно-моторних реакцій, основних нервових процесів в умовах стресу та НС;
  • психологічне тестування – дослідження інтелектуальної, емоційно-особистісної та мотиваційно-вольової сфери людини в умовах НС.

Результати роботи навчально-наукової лабораторії висвітлюється у публікаціях викладачів та наукових випускових дослідження студентів та магістрантів.

Навчально-наукова лабораторія знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Павла Вірського, 20. поверх 3, аудиторія 316.

 

Lab OP 01

Lab OP 01

Lab OP 01

Lab OP 01

Lab OP 01

Lab OP 01

Навчально-наукова лабораторія

«Фундаментальних, прикладних наук та обробки конструкційних матеріалів»

Навчально - наукова лабораторія Фундаментальних, прикладних наук та обробки конструкційних матеріалів є структурним навчально - науковим підрозділом кафедри Інженерії та технологій виробництва Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Метою діяльності Лабораторії є:

сприяння підвищенню якості підготовки фахівців у питаннях вивчення основних закономірностей, законів, теорії в галузі механіки, електротехніки, електродинаміки, оптики, взаємозв’язку і взаємоперетворюваності основних видів матерії і рухів, єдності матеріального світу, статичного аналізу, методами перетворення одних систем сил і пар сил в інші, які еквівалентні даним, та умовами і положеннями рівноваги довільних просторових (плоских) систем сил і пар сил;

отримання нових знань, формування фахових компетентностей, постановка і вирішення актуальних проблем у сфері деформації твердого тіла та методами інженерних розрахунків елементів конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість, принципи роботи електронних приладів, призначення та принципи роботи електричних машин та двигунів, сучасний стан розвитку мехатронних систем, а також поглиблення фахових знань на основі симбіозу фундаментальних, природничих та загальнотехнічних дисциплін за обраним фахом.

розроблення необхідних для навчального процесу науково - методичних матеріалів відповідно до актуальних та перспективних напрямків навчальних та наукових робіт співробітників, студентів, аспірантів, докторантів Університету.

Lab FPN 00

Lab FPN 02

Lab FPN 01

Lab FPN 03

Lab FPN 03

Lab FPN 03

Lab FPN 03

 

 

Навчально - наукова лабораторія «Енергетичних машин»

 

Навчально - наукова лабораторія «Енергетичних машин» є структурним навчально - науковим підрозділом кафедри Інженерії та технологій виробництва
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Метою діяльності лабораторії є: проведення лабораторних занять та виконання досліджень різними рівнями вищої освіти з використанням спеціальних установок, стендів, електровимірювальних та радіоелектронних приладів.
Енергетичні машини є важливою складовою сучасних систем генерування і споживання електричної енергії. Практично вся електроенергія в світі створена генераторами електричної енергії, а основним її споживачем є електричні двигуни, що призводять в рух різноманітні пристрої, механізми, транспортні засоби, верстати, тощо.

Lab energo 03

Lab energo 01

Lab energo 02

Lab energo 04

   
© NPUROUNDER